Elke school in Vlaanderen is gebonden aan de eindtermen, uitgeschreven door het departement onderwijs. Om deze eindtermen te behalen zijn de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en de leerplandoelen voor het lager onderwijs uitgeschreven. Zo wordt een verticale lijn gerealiseerd van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Wat betreft leerinhouden vindt men hier een gelijkheid tussen de verschillende onderwijsnetten. 

Bij de visie op onderwijs en  de manier van “school maken” zijn er  een aantal doelstellingen waarop het GO! zijn fundamenten bouwt. 

Graag hier een overzicht:
· Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Dit wil zeggen dat iedereen, ongeacht zijn of haar culturele, maatschappelijke, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij welkom is in onze school. 
· Binnen het PPGO onderschrijven we de Universele Rechten van de Mens en vooral de Universele Rechten van het Kind. 
· Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind. Deze ontwikkeling leidt niet tot nivellering en veralgemening, maar tot verscheidenheid in de ontwikkeling op grond van eigen aard en bekwaamheid, waarbij iedereen aangepaste pedagogisch-didactische hulp krijgt, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status of financiële achtergrond. 
· Het PPGO streeft de totale ontwikkeling na van elk kind, namelijk kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzondere aandacht voor kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving. 
· Het PPGO opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen.
· In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren legt het PPGO de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. 
· De scholen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen , waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en de uitvoering van de eindbeslissingen.  Onze school organiseert zo de leerlingenraad, de Groene Ridders, de pestbusters e.a. 
· Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO!. Deze waarden concretiseert onze school via de oudervereniging, de schoolraad, het pedagogisch college en de verschillende vakwerkgroepen waaraan onze leerkrachten en ouders participeren. 

Het nastreven van bovengenoemde doelstellingen gebeurt vanuit een duidelijke onderwijsvisie waarbinnen we volgende attitudes aanleren:
· Het fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen. 
· Een open geest hebben, zonder vooroordelen, maar mét belangstelling en respect voor ieders mening.
· Het mondig zijn, zodat men ideeën aan de medemens helder en juist kan vertolken.
· Het intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor ontwikkeling en vorming.
· Het getuigen van emotionele, ethische en morele bewogenheid. 
· Het oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
· Het openstaan voor wetenschappelijk onderzoek.
· De gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken. 

De schoolvisie en beleidsvoering  van Bs. De Brug is afgestemd op bovengenoemde doelstellingen en onderwijsvisie.

Klik hier om naar de website van het GO! te gaan.