Schoolbestuur

Schoolraad

De ouders hebben in het Gemeenschapsonderwijs een effectieve rol in het schoolbestuur via een adviserende schoolraad waarin o.a. door en uit ouders verkozen leden zitting hebben.
In deze schoolraad zetelen per school 3 door ouders verkozen ouders, 3 door het personeel verkozen personeelsleden en 2 gecoöpteerden uit het sociaal, economisch en cultureel milieu.
Deze raad vergadert steeds met de directeur die in de raad een adviserende stem heeft.

Scholengroep INVENTO

Het bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs voorziet vanaf 1 januari 2000 een nieuwe bestuursstructuur voor het Gemeenschapsonderwijs. Er zijn drie bestuursniveaus voorzien: het lokaal niveau, het meso-niveau en het centraal niveau.

Het lokale niveau wordt gevormd door de directeur en de adviserende schoolraad.

Het meso-niveau, de scholengroep, wordt bestuurd door een raad van bestuur, het college van directeurs, de algemeen directeur en de algemene vergadering. De raad van bestuur draagt de juridische aansprakelijkheid voor het schoolbestuur.
Het is het hoogste beslissingsorgaan van de scholengroep.

Het centraal niveau wordt gevormd door de raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd-bestuurder (vanaf 1 januari 2003). De bevoegdheden van het centrale niveau werden door het Bijzonder decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 sterk beperkt, zodat de bestuursorganen van de scholengroep een zeer autonoom bestuur en beleid kunnen voeren, aangepast aan de omstandigheden in de regio.

Deze scholengroep strekt zich uit over de regio Brasschaat – Malle – Schoten.Er maken in totaal 16 scholen deel van uit, die nauw met elkaar samenwerken.Ook het CLB Brasschaat (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) behoort tot Scholengroep INVENTO.

De raad van bestuur van scholengroep INVENTO, de inrichtende macht van de basisschool De Brug, wordt om de 4 jaar op democratische wijze verkozen.