Onze school, “De Brug” naar een mooie toekomst 

Historiek:

In september 1964 verwelkomde de “Rijksbasisschool” haar eerste leerlingen. De school bestond enkel uit de oude paviljoentjes, maar breidde in de loop der jaren sterk uit. De sober ingerichte klasjes met hun houten lessenaars en banken evolueerden naar modern ingerichte lokalen waarin computers, i-pads en smartboards niet meer weg te denken zijn. Onderwijs onderging verandering, in de ruimste zin van het woord en ook dat heeft onze school ervaren.

Toch zijn er een aantal zaken in al die tijd onveranderd gebleven. Dat is onder andere het verhaal van een kind, dat ongeacht zijn afkomst, achtergrond of overtuiging recht heeft op ondewijs, recht heeft op een school die een warme thuis wil bieden. Het verhaal van een kind, dat zich kan en mag ontwikkelen tot een bouwsteen van onze maatschappij, gelukkig met zichzelf en respectvol voor een ander. Het verhaal van een kind, dat zich kan en mag ontwikkelen tot een bouwsteen van onze maatschappij, gelukkig met zichzelf en respectvol voor een ander. Het verhaal van een kind dat warme zorgen krijgt om bij te benen of om zich niet te vervelen, maar maximaal kan ontwikkelen. Ook het verhaal van een ouder, die in alle omstandigheden kan aanspreken of aangesproken wordt, die recht heeft op eerlijke informatie. Dit zijn de stevige fundamenten waarop De Brug gebouwd werd een waar ze hopelijk nog lang op zal staan.

Onze visie:

“Opvoeden is niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van het vuur” zei Plutarchos.

Onze school wil kinderen optimale vormingskansen bieden en ze begeleiden, zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige positief en kritisch denkende jongeren.
Wij staan uitgesproken achter deze opvatting. Wij zien kinderen als uniek en verschillend. De verschillende leerinhouden en werkvormen worden afgestemd op de totale persoonlijkheidsontwikkeling

Wij zetten ons zeer sterk in om zicht te krijgen op de ontwikkeling van elk kind binnen zijn eigen referentiekader
Om deze stelling waar te kunnen maken hanteert de school een duidelijke onderwijsvisie en onderwijsstrategie.

Onze school heeft een pluralistische grondslag wat inhoudt dat alle jongens en meisjes ongeacht hun afkomst of overtuiging welkom zijn en ook op gelijke voet worden behandeld.
Wederzijds respect ligt dan ook aan de basis van onze schoolvisie, die op die manier beantwoordt aan de universele rechten van de mens, en in het bijzonder aan de rechten van het kind en aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Ons onderwijs wil kritisch reflectief en creatief zijn. Om te kunnen omgaan met de grote verschillen tussen de kinderen en om de zelfsturing te realiseren zijn vele observaties nodig.

Onze school streeft door actief leren een totale ontwikkeling van de persoonlijkheid na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind. Daarvoor is er een duidelijke horizontale en verticale samenhang binnen onze school.

Onze school biedt kinderen een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en stimuleert de vorming van mondige en vrije mensen.

Onze school wil kinderen begeleiden tot jongvolwassenen en legt daarbij de klemtoon op zowel de mens als individu als op de mens als lid van de gemeenschap.

In de ontwikkeling van kinderen wordt uitgegaan van de mens als individu en als gemeenschapswezen. Een harmonische wisselwerking is onontbeerlijk: de individuele persoon moet in de samenleving maximaal ontplooiingskansen krijgen. Dergelijke vorming ondersteunt jongeren naar een rijker zelfbewustzijn. Ze biedt hen kansen om zich ten opzichte van zichzelf en van het maatschappelijke gebeuren kritisch op te stellen, en geleidelijk aan ook aan deze maatschappelijke werkelijkheid te participeren. Ze biedt tevens kansen om een grote weerbaarheid en zelfredzaamheid op te bouwen, en om van jongs af aan te leren om in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.We willen een positief zelfbeeld ontwikkelen en zelfmotivatie bevorderen. Onze school wil openstaan voor maatschappelijke ongelijkheden en zo aan alle leerlingen gelijke onderwijskansen bieden.

Zo willen wij onze kinderen niet afschermen van de sociale werkelijkheid en willen wij hen eerder stimuleren tot het opkomen tegen sociaal onrecht

Om onze doelstellingen te bereiken stemmen wij ons beleid af op onze schoolvisie.