Onze school, “De Brug” naar een mooie toekomst

Tijdens het huidige schooljaar werd de visie van onze school afgestemd op de visie van onze Scholengroep. Dit gebeurde in fases tijdens de personeelsvergadering en de pedagogische studiedag in november 2018. De baselines van de Inventovisie werden vertaald binnen onze schoolwerking en bleken reeds grotendeels ook de bouwstenen van onze eigen schoolvisie te zijn.

Onze school wil kinderen optimale vormingskansen bieden en ze begeleiden, zodat ze kunnen opgroeien tot gelukkige, positief en kritisch denkende jongeren, die grenzen waarderen als waardevol, maar deze samen durven verleggen om te komen tot  vernieuwing.

Om de eindtermen, die voor alle scholen werden uitgeschreven, te bereiken, hanteren we coöperatieve werkvormen waarbinnen elk kind op zijn of haar tempo kan ontwikkelen. We willen dat onze leerlingen met een open blik naar zichzelf kijken en de wereld, zodat ze kunnen leren van hun eigen fouten, en vooral trots zijn op datgene dat ze hebben verwezenlijkt. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat ze openstaan voor nieuwe ideeën en mensen.  Recente leerboeken en schriften, in combinatie met allerlei mediatechnieken en onderwijsleermiddelen,  worden hierbij gebruikt.

Binnen onze schoolvisie menen we    dat expressie, creativiteit, oplossingsgericht denken, sociale vaardigheden zoals samenwerking en respect, van alle tijden zijn en moeten blijven. Onderwijs vormt het fundament  van de ontwikkeling van het bewustzijn, dat begint bij de peuter en dat na een lange schoolloopbaan waardige volwassenen aflevert. Door dat fundament te versmallen tot enkel het cognitieve, ontneem je  kinderen de mogelijkheid om uit te groeien tot uitgebalanceerde volwassenen. We vinden geen meerwaarde in  een competitieve ik-maatschappij, want mensen hebben  elkaar  nodig om de samenleving menswaardig en leefbaar te houden. Om die reden kiezen wij voor het ontwikkelen van de totale mens in plaats van het behalen van enkel  cognitieve leerdoelen.

De mens die in zijn totale wezen is ontwikkeld, beschikt over de veerkracht  om veranderingen in het maatschappelijk leven te aanvaarden, in te bouwen en naar waarde te schatten.

We willen onze leerlingen dan ook vormen tot kritische denkers, die de maatschappij beïnvloeden op een positieve manier en leggen daarbij de klemtoon op zowel de mens als individu, als op de mens als lid van de gemeenschap. Een harmonische wisselwerking is hier onontbeerlijk om te komen tot een rijker zelfbewustzijn, wat kansen biedt om zich ten opzichte van zichzelf en het maatschappelijk gebeuren kritisch op te stellen en geleidelijk aan ook om aan deze maatschappelijke werkelijkheid te participeren.  Ze biedt tevens kansen om weerbaarheid en zelfredzaamheid op te bouwen en om van jongs af aan te leren om in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen.  We willen dan ook onze leerlingen stimuleren om standpunten in te nemen en te durven kiezen voor hun eigen weg.

Onze school wil hierbij graag openstaan voor maatschappelijke ongelijkheden en zo aan alle leerlingen gelijke onderwijskansen bieden.

Pedagogisch project van het GO!, Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ( PPGO) vertaald naar onze school:

Onze school “ De Brug” naar een mooie toekomst!

Elke school in Vlaanderen is gebonden aan de eindtermen, uitgeschreven door het departement onderwijs. Om deze eindtermen te behalen zijn de ontwikkelingsdoelen voor het kleuteronderwijs en de leerplandoelen voor het lager onderwijs uitgeschreven. Zo wordt een verticale lijn gerealiseerd van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Wat betreft leerinhouden vindt men hier een gelijkheid tussen de verschillende onderwijsnetten.

Bij de visie op onderwijs en  de manier van “school maken” zijn er  een aantal doelstellingen waarop het GO! zijn fundamenten bouwt.

Graag hier een overzicht:

 • Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Dit wil zeggen dat iedereen, ongeacht zijn of haar culturele, maatschappelijke, filosofische, godsdienstige en ideologische visie op mens en maatschappij welkom is in onze school.
 • Binnen het PPGO onderschrijven we de Universele Rechten van de Mens en vooral de Universele Rechten van het Kind.
 • Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elk individueel kind. Deze ontwikkeling leidt niet tot nivellering en veralgemening, maar tot verscheidenheid in de ontwikkeling op grond van eigen aard en bekwaamheid, waarbij iedereen aangepaste pedagogisch-didactische hulp krijgt, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële achtergrond.
 • Het PPGO streeft de totale ontwikkeling na van elk kind, namelijk kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzondere aandacht voor kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving.
 • Het PPGO opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen., waarbij samen leren samenleven een belangrijk aandeel heeft. Er wordt gericht gewerkt naar actief burgerschap.
 • In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren legt het PPGO de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
 • De scholen van het GO! zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen , waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en de uitvoering van de eindbeslissingen.  Onze school organiseert zo de leerlingenraad, de Groene Ridders, de pestbusters e.a.
 • Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO!. Deze waarden concretiseert onze school via de oudervereniging ( VZW De Nieuwe Brug), de schoolraad, het pedagogisch college en de verschillende werkgroepen waaraan onze leerkrachten en ouders participeren.

Het nastreven van bovengenoemde doelstellingen gebeurt vanuit een duidelijke onderwijsvisie waarbinnen we volgende attitudes aanleren:

 • Het fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen.
 • Een open geest hebben, zonder vooroordelen, maar mét belangstelling en respect voor ieders mening.
 • Het mondig zijn, zodat men ideeën aan de medemens helder en juist kan vertolken.
 • Het intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor ontwikkeling en vorming.
 • Het getuigen van emotionele, ethische en morele bewogenheid.
 • Het oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
 • Het openstaan voor wetenschappelijk onderzoek.
 • De gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.
 • Samen leren samenleven.

De schoolvisie en beleidsvoering  van Bs. De Brug is afgestemd op bovengenoemde doelstellingen en onderwijsvisie.